Hörhjälpmedel

– för en enklare vardag

På Hörhjälpmedel.se kan du skaf­fa län­ken mel­lan dig och det du behö­ver upp­märk­sam­mas på.

Vi har pro­duk­ter som för­stär­ker ljud och för­läng­er dess väg till dig. Här finns även varse­bliv­ning när ljud inte är ett alter­na­tiv; pro­duk­ter­na vibre­rar, blin­kar och sän­der – allt för att du skall få veta det du behö­ver.

Hörhjälpmedel.se har avtal med Lands­ting­et och löser in de pro­dukt­chec­kar du kan få vid för­skriv­ning av hör­hjälp­me­del. Välj den pro­dukt som är för­skri­ven och skic­ka pro­dukt­chec­ken till oss via e-post efteråt.

Vi hjäl­per även till med ser­vice och instal­la­tion – vi finns i Stock­holm och alla med­ar­be­ta­re kan tec­ken­språk!

Hörslinga

Kommunikationsförstärkare

Telefoner /​ Telefonhjälpmedel

TV-/Audiolyssningssytem

Väckarklocka med blixt /​ vibration

Varseblivning

Hörslinga

Kommunikationsförstärkare

Telefoner /​ Telefonhjälpmedel

TV-/Audio-lyssningssytem

Väckarklocka med blixt /​ vibration

Varseblivning

Hörslinga

Kommunikations-förstärkare

Telefoner /​ Telefonhjälpmedel

TV-/Audio-lyssningssytem

Väckarklocka med blixt /​ vibration

Varseblivning