Köpvillkor

Köp­vill­kor för hörhjälpmedel.se
Dessa vill­kor gäl­ler mel­lan dig som bestäl­la­re (kund) och oss som säl­ja­re (före­tag).

ALLMÄNT
Köpin­for­ma­tion
För att hand­la hos oss behö­ver du vara 18 år. Från 16 år får du hand­la hos oss om du hand­lar till­sam­mans med eller med god­kän­nan­de av måls­man. När du hand­lar via Inter­net gäl­ler kon­su­ment­köp- och distans­av­talsla­gen. Denna lag skyd­dar dig som kon­su­ment när du hand­lar på distans. Vi reser­ve­rar oss för för­änd­ring­ar i sor­ti­men­tet och har rätt att ta bort varor ur sor­ti­men­tet innan ett köp har gått ige­nom. Vi reser­ve­rar oss för even­tu­ell slut­för­sälj­ning av varor. Alla för­sök till bedrä­ge­ri­er poli­san­mäls. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att häva ett köp om bedrä­ge­ri miss­tänks.

Order­be­kräf­tel­se
En order­be­kräf­tel­se skic­kas ut via mail när du slut­fört din beställ­ning. Där fin­ner du upp­gif­ter om vad du köpt med pri­ser, frakt­kost­nad och om din order inne­hål­ler beställ­nings­va­ror får du en upp­skat­tad leve­rans­tid på din för­sän­del­se. Om något är fel med beställ­ning­en, kon­tak­ta oss sna­rast.

Pri­ser
Pri­ser­na är i svens­ka kro­nor. Moms ingår på alla varor med 25%. Alla pri­ser visas inklu­si­ve moms på hem­si­dan. Vi reser­ve­rar oss rät­ten för pri­sänd­ring­ar utan någon för­var­ning för even­tu­el­la fel­ak­ti­ga pri­ser. Du beta­lar all­tid det pris som visas när din beställ­ning utförs, om du köpt en vara till ett fel­ak­tigt pris med­de­las du om detta och du får till­ba­ka dina peng­ar.

Tryck­fel och pro­dukt­bil­der
Vi reser­ve­rar oss för even­tu­el­la tryck­fel i tex­ter på denna webb­si­da. Vi ger ingen garan­ti att alla bil­der exakt åter­ger pro­duk­ter­nas verk­li­ga utse­en­de. Vi strä­var dock all­tid efter att åter­ge en så lik­nan­de bild som möj­ligt av pro­duk­ten.

Garan­ti
Alla garan­ti­er på pro­duk­ter läm­nas av våra leve­ran­tö­rer och till­ver­ka­re. Själv­klart föl­jer vi kon­su­ment­köpsla­gen och rekla­ma­tio­ner inom 6 måna­der från inköps­da­tum behand­las enligt denna.

BETALNINGSSÄTT
Vi har valt det svens­ka före­ta­get Mon­di­do för kort och direkt­be­tal­ning­ar via bank.
För att få mer info: www.mondido.se
Om du har en ”Fritt Val” check från Lands­ting­et för ditt hör­sel­hjälp­me­del så kan du använ­da den som betal­ning för din pro­dukt. Kon­tak­ta oss vid beställ­ning med ”Fritt Val” check.

FRAKT OCH LEVERANS
Leve­rans till ombud med Post­nord 49 kr
Din beställ­ning skic­kas från oss med spår­bart kol­li­num­mer. Du kom­mer få kol­li­num­mer för din order som du kan använ­da på Post­nords hem­si­da för att spåra ditt paket och se när det kom­mit fram till ditt utläm­nings­stäl­le. Du kom­mer även få ett SMS när ordern finns att hämta. Du måste kunna visa upp gil­tig legi­ti­ma­tion hos ditt postom­bud för att hämta ut ditt paket. Nor­mal leve­rans­tid på varor som finns i lager är 1–3 arbets­da­gar från det att vi har mot­ta­git din beställ­ning, för­ut­satt att Post­nord hål­ler sina lova­de leve­rans­ti­der. Beställ­ning­ar som läggs före kl. 16.00 kom­mer att skic­kas från oss samma dag! Frakt­fritt vid köp över 500 kr.

Beställ­nings­va­ror
För beställ­nings­va­ror är leve­rans­ti­den läng­re, vil­ket du ser på pro­dukt­si­dan samt i kas­san när du ska beta­la. I din order­be­kräf­tel­se får du också ett med­de­lan­de att din order inne­hål­ler beställ­nings­va­ror samt upp­skat­tad leve­rans­tid. Obser­ve­ra att vi inte skic­kar delar av en order även om vissa av dina varor finns i lager. Allt skic­kas när hela ordern är kom­plett.

Trans­portska­dor
Kon­tak­ta oss om din för­sän­del­se har ska­dats på vägen så hjäl­per vi dig med din rekla­ma­tion hos frakt­bo­la­get.
Out­lös­ta paket
Om ditt paket inte häm­tas ut i tid debi­te­ras du 195 kr för att täcka våra han­te­rings­kost­na­der.

REKLAMATIONER OCH ÅNGERRÄTT
Öppet köp och Byten
Du har full bytes- och retur­rätt (ång­er­rätt) i 30 dagar efter det att du mot­ta­git varan om du inte är nöjd med din vara. För att få lämna till­ba­ka en pro­dukt måste den vara oan­vänd (endast pro­vad) samt att alla even­tu­el­la eti­ket­ter sit­ter kvar och till­be­hör finns med. Du ansva­rar för varan tills dess att vi mot­ta­git den. Du står endast för retur­kost­na­den på 49 kro­nor själv som debi­te­ras dig när retu­ren regi­stre­ras. När vi regi­stre­rat retu­ren med­de­lar vi dig via mail och en åter­be­tal­ning eller even­tu­ell juste­ring på fak­tu­ran.

Byten
Logga in på vår Kund­por­tal med din e-post­a­dress samt order­num­mer för att utnytt­ja öppet köp och byta till annan pro­dukt.

Rekla­ma­tion
Stäm­mer din vara inte över­ens med beskriv­ning­en, är den tra­sig eller är du på annat sätt miss­nöjd med ditt köp? Kon­tak­ta oss så kom­mer vi över­ens gemen­samt om hur vi ska lösa det hela. Det är väl­digt vik­tigt för oss att du kän­ner dig nöjd med dina köpta varor.

ÖVRIGT
Säker­het och behand­ling av kund­upp­gif­ter
När du läg­ger din beställ­ning hos oss upp­ger du dina per­son­upp­gif­ter såsom namn, adress och tele­fon­num­mer. I de fall du väl­jer att beta­la mot fak­tu­ra måste du även ange ditt per­son­num­mer eller orga­ni­sa­tions­num­mer. I sam­band med din regi­stre­ring och beställ­ning god­kän­ner du att vi lag­rar och använ­der dina upp­gif­ter i vår verk­sam­het för att full­föl­ja våra åta­gan­den gente­mot dig. Vi doku­men­te­rar kom­mu­ni­ka­tio­nen som vi har med dig, detta för att till­han­da­hål­la den ser­vice som du för­vän­tar dig av oss. Vi kom­mer inte att lämna ut dina per­son­upp­gif­ter till tred­je part. Enligt per­son­upp­giftsla­gen har du rätt att få den infor­ma­tion som vi har regi­stre­rat om dig. Om den är fel­ak­tig, ofull­stän­dig eller irre­le­vant kan du begä­ra att infor­ma­tio­nen ska rät­tas eller tas bort. Kon­tak­ta i så fall vår kundser­vice.

Begär ut de upp­gif­ter om dig som är spa­ra­de på denna sida

Vid tvist
Vid even­tu­ell tvist föl­jer vi All­män­na Rekla­ma­tions­nämn­dens rekom­men­da­tio­ner.

UNDERLEVERANTÖRER
Vi använ­der föl­jan­de under­le­ve­ran­tö­rer för att bedri­va vår verk­sam­het.

Bine­ro AB — Hem­si­da samt E-post­han­te­ring
Vi använ­der Bine­ro för han­te­ring av sup­por­tä­ren­den. De per­son­upp­gif­ter som du skic­kar till oss genom e-post skic­kas där­för genom Bine­ro. Vi lag­rar e-post i flera år.

Mon­di­do Pay­ments AB — Betal­tjänst
Vi använ­der Mon­di­do för han­te­ring av betal­ning­ar, åter­be­tal­ning­ar och vid betal­nings­re­la­te­ra­de sup­port­frå­gor. De upp­gif­ter som du anger vid beställ­ning och betal­ning: namn, kort­upp­gif­ter, per­son­num­mer, tele­fon­num­mer, e-post­a­dress och adress skic­kas kryp­te­ra­de vida­re till Mon­di­do. Inga kort­upp­gif­ter kan nås av oss eller annan under­le­ve­ran­tör.

STHLM-it.se — Web­b­ut­veck­la­re
Vi använ­der STHLM-it.se för utveck­ling av digi­ta­la tjäns­ter såsom hem­si­dan, nyhets­ut­skick m m. De kan se even­tu­el­la beställ­ning­ar vid fel­sök­ning och utveck­ling, men kan inte läsa er e-post eller se era betal­nings­upp­gif­ter.

Län­kar för mera infor­ma­tion:
Kon­su­ment­ver­kets skri­vel­se om ång­er­rätt »
Infor­ma­tion om GDPR hos Data­in­spek­tio­nen »